...
Lab

Testbädd för fjärrvärme och fjärrkyla

RISE har en öppen testbädd för fjärrvärme och fjärrkyla som täcker hela processen från produktion av värme och kyla till distribution och användning av fjärrvärme och fjärrkyla i undercentraler upp till 500 kW. Testbädden gör det möjligt att genomföra fullskaleförsök på kraftvärmeproduktion med olika bränslen, inklusive avfall, och genomföra experimentella studier i labb på förbränning, absorptionskyla, rör, isolering, ventiler, undercentraler samt styr- och reglerstrategier hos slutanvändaren.

Inom produktionsledet undersöks bland annat användning av olika typer av bränslen, dess emissioner och energieffektivitet. För ändamålet finns en fullskaleanläggning i Borås. Inom distributionsledet är rör, rörläggning, isolering och olika typer av ventiler i fokus. I användarledet genomförs experimentella studier på värmeväxlare och fjärrvärmecentraler, från villastorlek till flerfamiljshus, för att mäta bl.a. energieffektivitet, kvalitet på tappvatten och returtemperaturer. Provningar kan ligga till grund för P-märkning, ett certifieringssystem som SP tagit fram tillsammans med Svensk Fjärrvärme.

I Göteborg ligger det första (2007) ackrediterade laboratoriet inom Euroheat & Power för certifiering av fjärrvärmerör och rördelar. Tekniska krav för fjärrvärme- och fjärrkylerör undersöks med hjälp av olika testmetoder. Rörens hållfasthet och termisk konduktivitet analyseras för laboratorieåldrat och icke-åldrat material för att ge en komplett bild av nya och använda rörsystem. Mantelrörsskarvar provas i rigg med belastad sand och simulerar belastningen i fält.

FoI-arbetet sker i nära samarbete med universitet och högskolor. Uppdragsgivare inom industrin är energibolag och tillverkare av komponenter och material. Forskningen rörande distributionssystemet är inriktat på nedbrytning, statusbedömningar, livslängd och underhåll. Vidhäftningen mellan polyuretanskum och medierör ägnas speciellt intresse.

number of comments
0

Vad tycker folk om Testbädd för fjärrvärme och fjärrkyla?


Inga kommentarer ännu