...
Simulerad

Eko-Geokalkyl

Eko-geokalkyl ska utgöras av en uppgraderad version av Geokalkyl, med funktioner som knyter samman geoteknisk markkvalitet med olika ekosystemtjänster, såsom att upprätthålla en grön infrastruktur (vatten- och näringsförsörjning), klimatreglering, rekreation och biologisk mångfald eller upprätthålla en buffert- och filterkapacitet (fastläggning av föroreningar och reglering av dagvatten). Eko-geokalkyl möjliggör analys och utvärdering av hur markförhållanden påverkar både markanläggningskostnader samt tillgång till eller förlust av ekosystemtjänster vid byggnation. Resultatet från beräkningarna i Eko-geokalkyl presenteras i 2D- eller 3D-kartor samt Excelmatriser och kan användas som diskussions- och beslutsunderlag vid planläggning och samråd.

number of comments
0

Vad tycker folk om Eko-Geokalkyl?


Inga kommentarer ännu