...
Simulerad

Sensation III

Målet med SENSATION III-projektet (finansierat av Vinnova inom ramen för programmet Utmaningsdriven Innovation) var att leverera ”innovativa online sensorlösningar och tjänster för säker och resurseffektiv vattenhantering; med fokus på råvatten, dricksvattennät och industriellt processvatten”. Konsortiet har bestått av dricksvattenproducenter, industri och akademi.

En välfungerande arena har skapats som katalyserar innovationer för rent vatten, där kravställare, producenter och forskare möts. Under projektet har parterna i olika konstellationer praktiskt arbetat tillsammans med prototyputveckling, tjänsteutveckling, affärsmodeller och fälttester. Genom att arbeta tätt tillsammans har parterna kommit närmare varandra och fått en djupare förståelse av vad som krävs för att ta de utvecklade forskningsresultaten till produkter, som också efterfrågas och implementeras i verkligheten.

Målet för projektet har varit att de framtagna prototyplösningarna skall vara så nära en framtida produkt som möjligt och att det återstående arbetet till produkt skall minimeras i möjligaste mån. De framtagna prototypsensorerna har testats på labb och i fälttester. Tjänster för optimering av kemikaliedosering och drift av vattenverk är testade hos slutkund och har börjat nyttiggöras i vattenproduktion.

number of comments
0

Vad tycker folk om Sensation III?


Inga kommentarer ännu