...
Lab Real

Reco Lab

Reco Lab är en testbädd inom energi, vatten, avlopp och matavfall som ska byggas på Öresundsverket i Helsingborg. Projektet kommer bidra till att utveckla det nya systemet för insamling och hantering av mat- och toalettavfallet, som ska införas i H+ området i Helsingborg. Testbädden ska vara klar och driftsatt hösten 2020. Vinnova har finansierat projektet med närmare fyra miljoner kronor.

Inom projektet Reco Lab skapas en fysisk och virtuell miljö där akademi, privata och offentliga aktörer tillsammans kan testa och utveckla tekniker och tjänster inom vatten och avfall. Målet är en testbädd som är integrerad i ett fullskaligt avlopps- och matavfallsystem i Helsingborg med teknik som ligger i absolut internationell framkant och erbjuder utmärkta möjligheter för visualisering, utbildning och beteendestödjande kommunikation. Testbädden ska bidra till hållbar samhällsutveckling genom att vara en gränsöverskridande verkstad för innovation och dialog.

Bakgrund

H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Fram till år 2035 ska ett hamnområde utvecklas till ett modernt område som ska ge plats för nya invånare, företag och mötesplatser. Området ska vara förebild för stadsutveckling med en hållbar social, kulturell och fysisk miljö. Centralt i satsningen är ett världsunikt sätt att hantera toalett- och matavfall som uppstår i våra bostäder. I det nya systemet behandlas matavfall och toalettavfall skiljt från dagvatten och industriavlopp genom vakuumtoaletter och matavfallskvarnar. Avfallet forslas i separata ledningar till en ny anläggning där det skapas unika möjligheter att öka återvinningen av viktiga näringsämnen och återföra dessa till kretsloppet mellan stad till land.

Eftersom utvecklingen går fort kommer den nya anläggningen att utformas så att delar kan bytas ut för test av annan teknik. Ett modultänk är centralt så att anläggningen kan användas som testbädd och ständigt utvecklas. I anslutning till anläggningen skapas fysiskt utrymme för testbädd och mötesplats som ska erbjuda möjlighet till FoU inom en mängd olika testområden inom vatten och avfall och täcka in hela kedjan från kommunikation med slutanvändare till insamling och behandling.

Samverkansprojekt

Projektet är ett samverkansprojekt mellan akademi, offentliga och privata aktörer. Det drivs av Helsingborgs stad, Norvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), Sweden Water Research och Nordvästra Skånes Renhållning (NSR) tillsammans med en mängd partners:

  • EkoBalans Fenix
  • WIN
  • Inuse Experience
  • Jets Sverige
  • Lunds universitet
  • Rhetikfabriken
  • Sustainable Business Hub Scandinavia
  • Sveriges lantbruksuniversitet
  • Tyréns
  • WSP Sverige

Läs mer

Recolabs webbplats
Webbplats för stadsförnyelseprojektet H+

number of comments
0

What people think of Reco Lab?


No comments yet