…
Play

Testbäddar som bidrar till
framtidens smarta samhälle.

 

title

Bakgrund

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Det är en långsiktig satsning för att ta fram mer hållbara och integrerade sätt att bygga, där en gemensam informationsstruktur är nyckeln. Satsningen ska skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

De senaste åren har användningen av begreppet testbädd ökat i Sverige och flera satsningar för att öka förekomsten och kvaliteten i olika testbäddar har initierats såsom Testbäddar för miljöteknik (Vinnova), Testbäddar inom hälso-/sjukvård och äldreomsorg (Vinnova) och Test Site Sweden (Lindholmen Science Park). Nyligen lanserade regeringen också satsningen Testbädd Sverige med målsättningen att göra det mer attraktivt att investera i svenska forsknings- och innovationsmiljöer.

Testbäddar inom Smart Built Environment ska skapa och erbjuda miljöer för att testa samt verifiera de idéer som är relevanta för Smart Built Environments långsiktiga effektmål – dvs 40% minskad miljöpåverkan, 33% minskning av byggtiden, 33% minskning av byggkostnader samt fler nya värdekedjor och affärsmodeller.

Syfte och mål

Swedishtestbeds är ett strategiskt projekt inom ramen för Smart Built Environments fokusområde innovationslabb. Syftet med swedishtestbeds är att stimulera dialog mellan de som har idéer (behovsägare) eller driver projekt inom det digitaliserade samhällsbyggnadsområdet, och de som har resurser (testbäddsägare) eller koncept för att testa, verifiera och vidareutveckla idéerna. Målsättningen med swedishtestbeds är att skapa överblick, dialog och samordning i syfte att förenkla vägen till test och verifiering, sporra till att nya idéer utvecklas till färdiga koncept, korsbefrukta och förädla idéerna och säkerställa att rätt testbädd används fullt ut. Allt för att snabba upp kommersialiseringen av svenska innovationer.

Vad är en testbädd?

Definitionen av en testbädd är snarlik i de ovan nämnda satsningarna och inom Smart Built Environment lyder den:

Testbäddar är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.”

Det går att dela in testbäddar i 3 olika miljöer:

Labmiljö

Testbädd som ”laboratorium” där enskilda egenskaper/funktioner hos tekniken kan testas i kontrollerad miljö.

Specialiserad laboratorieutrustning vid forskningsinstitut, universitet och högskola eller företag är exempel på sådana resurser. Utmärkande är att fokus ligger på test av enskilda funktioner och prestanda, inte på test av hela system i verklighetsliknande situationer.

Konstruerad/simulerad användarmiljö

Testbädd som ”konstruerad/simulerad användarmiljö” för test/demo på systemnivå av hela produkter, tjänster eller processer.

Avskilda provbanor för vinterbiltester i norra Sverige ärexempel inom denna kategori. Gemensamt är att testbädden här möjliggör tester på system-, process- och produktnivå samt att den avskilda testmiljön erbjuder/simulerar så användningslika förhållanden som möjligt.

Verklig miljö

Testbädd som ”verklig användarmiljö” där teknik testas i och av den verksamheten och organisation där tekniken eller processen är avsedd att användas.

Test av nya avfallshanteringssystem i bostadsområden, prov med nya ekologiska insatsvaror i befintliga produktionsprocesser, test av olika typer av ekosystemtjänster eller transportlösningar i specifika stadsdelar är exempel inom denna kategori.

 

Projektgrupp

Projektgruppen har utvecklat, upphandlat och står nu för marknadsföring, kommunikation och support i lanseringen av swedishtestbeds. Projektgruppen består av:

Sustainable Innovation, Byggherrarna, IVL Svenska Miljöinstitutet, Urban ICT Arena och WSP.

Referensgrupp

Projektets referensgrupp har utgjort löpande stöd i utvecklingen av swedishtestbeds, och består av:

KTH Live-in Lab, Johannebergs Science Park, RISE, Lantmäteriet, Trafikförvaltningen, SABO, Skanska, Riksbyggen, Lindholmen Science Park, HBV, ÅF, Akademiska hus och Vinnova.

 

Utveckling genom samverkan

Följande aktörer har genom workshops bidragit till utvecklingen av swedishtestbeds:

KTH, Infrasweden 2030, Teknikföretagen / Produktion2030, KTH Live-In Lab, Elbil 2020, ElectriCITY Stockholm, Smartare Elektroniksystem, HSB, IoT Sverige, RE:Source SIP, White, BioInnovation, Chalmers Tekniska Högskola, Swerea IVF, Business Region Göteborg, Business Region Stockholm, Smart Housing Småland, BeLivs, RISE Samhällsbyggnad Hållbara Energisystem.

Testbädd Sverige – Vinnova

Vinnova arbetar för att stärka landskapet för testbäddar i Sverige. Syftet är att fler företag och organisationer, stora såväl som små, ska få kunskap om vilka miljöer som finns.

Test- och demonstrationsmiljöer, så kallade testbäddar, blir allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor i takt med en allt snabbare och en allt mer komplex utveckling av varor och tjänster.

Vinnova ansvarar för en nationell samordnande funktion för att stärka test- och demonstrationsverksamhet i Sverige. I arbetet tillhandahåller och sprider Vinnova information om de testbäddar som finns i Sverige och verkar för att dessa också ska bli attraktiva internationellt. På www.vinnova.se hittar du bred information om svenska testbäddar, guider och analyser samt utbildning riktad till testbäddsägare.

Swedishtestbeds syftar till att komplettera och fördjupa den information som Vinnova tillhandahåller för att öka spridning och kommersialisering av innovationer inom det digitaliserade samhällsbyggnadsområdet.